0

0

Brak opisu użytkownik

Wyślij Talenty

Akceptuję Regulamin

Brak zaplanowanych transmisji

Zarejestruj się

Akceptuję regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem

§ 1

Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy internetowej Beegoz, która jest dostępna pod adresem beegoz.pl oraz domenami pokrewnymi: -.com, -.com.pl, - co.uk, - .tv i inne.
 2. Regulamin w formie umożliwiającej jego pobranie dostępny jest pod adresem internetowym http://beegoz.pl/regulamin
 3. Beegoz wykorzystuje informacje plików "cookies". Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są określone w dziale Polityka Prywatności, a jej treść dostępna jest pod adresem internetowym http://beegoz.pl/politykaprywatnosci
 4. Każdy Użytkownik Zarejestrowany aby korzystać z Platformy Beegoz musi wcześniej potwierdzić, że zapoznał się z treścią Regulaminu.

§ 2

Definicje

 1. ADMINISTRATOR - podmiot zarządzający i prowadzący Beegoz, którym jest Didiloo LLC z siedzibą w Wyoming USA, pod adresem 1903 RAYOR AVE, CHEYENNE, WY82001.
 2. BEEGOZ - to Platforma, która umożliwia transmisję video na żywo (streaming) do wielu odbiorców, daje możliwość czatowania pomiędzy Nadającym a Oglądającymi oraz umożliwia wzajemne przekazywanie Talentów pomiędzy Użytkownikami.
 3. TALENT - narzędzie umożliwiające wzajemne docenianie nadawanych treści. Minimalną wartość Talentów w przeliczeniu na PLN określa Regulamin W § 5 pkt. 4.
 4. UŻYTKOWNIK - każdy odwiedzający Platformę Beegoz za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
 5. REJESTRACJA - procedura polegająca na podaniu przez Użytkownika wybranej Nazwy Użytkownika, adresu email oraz ustalonego samodzielnie Hasła.
 6. NAZWA UŻYTKOWNIKA - unikalna nazwa Zarejestrowanego Użytkownika Platformy BEEGOZ.
 7. UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY - każdy użytkownik Platformy BEEGOZ, który poprzez procedurę rejestracji podał Nazwę Użytkownika, adres email, Hasło oraz zaakceptował treść Regulaminu.
 8. HASŁO - dowolny ciąg znaków w postaci liter, cyfr lub innych znaków podany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.
 9. TRANSMISJA - proces polegający na przesyłaniu obrazu rejestrowanego przez kamerę podłączoną lub wbudowaną w urządzenie lub obrazu zrzutu ekranu tego urządzenia w trybie na żywo do wielu Oglądających.
 10. NADAJĄCY - każdy Użytkownik Zarejestrowany Platformy Beegoz, który korzysta z funkcji Nadawania obrazu video na żywo.
 11. OGLĄDAJĄCY - każdy Użytkownik korzystający z Platformy Beegoz, Zarejestrowany lub Niezarejestrowany, który w danym momencie nie korzysta z funkcji Nadawania obrazu video na żywo.
 12. CZAT - narzędzie do wzajemnego przekazywania informacji tekstowych pomiędzy Nadającym a Oglądającymi daną transmisję na żywo.
 13. DOŁADOWANIE KONTA - transakcja polegająca na zakupie określonej ilości Talentów poprzez system płatności DotPay.
 14. WYPŁATA ŚRODKÓW - transakcja polegająca na zleceniu przez Użytkownika wymiany Talentów na PLN za pomocą przelewu na podane konto bankowe. Minimalną ilość oraz częstotliwość wypłat określa Regulamin § 5 pkt. 5.
 15. APLIKACJA MOBILNA - oprogramowanie, które umożliwia korzystanie z Platformy Beegoz przy użyciu urządzeń przenośnych takich jak tablety, smartfony, telewizory i tym podobne urządzenia działające na oprogramowaniu Android, iOS, Windows i inne.
 16. PROFIL - indywidualne konto Użytkownika Zarejestrowanego, w którym umieszcza on dowolne informacje i materiały zdjęciowe o treściach zgodnych z Regulaminem.
 17. POLITYKA PRYWATNOŚCI - dokument określający zasady gromadzenia, przechowywania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika. Dokument Polityka Prywatności jest dostępny w formie umożliwiającej jego utrwalenie pod adresem internetowym http://beegoz.pl/polityka-prywatnosci.

§ 3

Rejestracja i Profil Użytkownika

 1. Rejestracja na Platformie Beegoz jest dobrowolna i nieodpłatna.
 2. Rejestracja jest niezbędna w celu założenia Profilu oraz korzystania z niektórych funkcjonalności w szczególności z funkcji Nadawania, utworzenia Profilu, Doładowania Konta, Wypłaty Talentów.
 3. Usługi dotyczące rejestracji i korzystania z Konta są świadczone przez Administratora Platformy Beegoz zgodnie z obowiązującym Reglaminem.
 4. Rejestracja Konta i korzystanie z Portalu są możliwe tylko i wyłącznie po wyraźnej akceptacji Regulaminu, o czym Użytkownik jest informowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Korzystanie z Platformy Beegoz odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Rejestracja na Platformie Beegoz polega na podaniu Nazwy Użytkownika, adresu email i ustalonego samodzielnie Hasła, zaakceptowaniu Regulaminu i aktywacji poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link przesłany w wiadomości email od Administratora.
 7. Podczas procedury Rejestracji podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu założenia Konta niezbędne jest podanie podczas Rejestracji dowolnej Nazwy Użytkownika, adresu poczty elektronicznej oraz wybór Loginu i Hasła.
 8. Użytkownik może utracić możliwość posługiwania się wybraną Nazwą Użytkownika podaną w formularzu Rejestracji, jeżeli aktywacja nie zostanie dokonana w ciągu 72h od otrzymania wiadomości na adres email Użytkownika.
 9. W wyniku pomyślnie zakończonej Rejestracji, Użytkownik zakłada Profil i uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego.
 10. Użytkownik Zarejestrowany może mieć tylko jeden Profil przyporządkowany do danego adresu email.
 11. Użytkownik Zarejestrowany powinien chronić swoje Hasło i nie udostępniać go innym Użytkownikom i osobom trzecim.
 12. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć swój Profil wykorzystując opcję Usuń Profil, która znajduje się w Ustawieniach Profilu.
 13. Usunięcie Profilu powoduje ograniczenie możliwości korzystania z Platformy Beegoz w zakresie Nadawania, korzystania z Czatu, Tworzenia Profilu, Doładowania konta, Wypłaty Talentów. Usunięcie profilu nie blokuje możliwości Oglądania innych transmisji.
 14. Usunięcie Profilu na którym pozostają zgromadzone Talenty powoduje ich utratę o ile Użytkownik nie zleci wcześniejszej Wypłaty wszystkich Talentów.

§ 4

Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

 1. Użytkownik Zarejestrowany będzie mógł korzystać z Platformy Beegoz swobodnie i bez ograniczeń o ile będzie przestrzegał treści Regulaminu.
 2. Użytkownik Zarejestrowany nie może transmitować treści co do których nie posiada praw w tym praw autorskich a w szczególności łamiących prawo i niezgodnych z Regulaminem.
 3. Użytkownik Zarejestrowany nie może retransmitować filmów zrealizowanych przez osoby trzecie.
 4. Użytkownik Zarejestrowany nie może pokazywać osób trzecich bez ich zgody.
 5. Użytkownik Zarejestrowany nie może obrażać innych użytkowników.
 6. Użytkownik Zarejestrowany oświadcza że ma minimum 18 lat.
 7. Użytkownik Zarejestrowany nie może prowadzić jakiejkolwiek reklamy na Platformie Beegoz.
 8. Użytkownik oświadcza że zdaje sobie sprawę iż transmisje wideo prezentowane na Platformie Beegoz przez innych użytkowników nie są moderowane. Pomimo odpowiednich zapisów Regulaminu może zdarzyć się, że będą wulgarne, będą zawierały treści erotyczne i pornograficzne oraz treści ogólnie uchodzące za obraźliwe.
 9. Każdy Użytkownik, który zauważy treści niezgodne z Regulaminem powinien niezwłocznie zgłosić nadużycie używając funkcji Zgłoś Nadużycie dostępnej w obszarze oglądania danej Transmisji.
 10. Użytkownik Zarejestrowany przyjmuje do wiadomości, że niedozwolone jest Nadawanie treści pornograficznych, reklamowych, propagujących przemoc, terroryzm, rasizm, naruszających prawo, obyczaje, godność osobistą, uczucia religijne, prawa autorskie, prywatność osób trzecich.
 11. Każdy Użytkownik Zarejestrowany, który naruszy postanowienia Regulaminu musi liczyć się z następującymi konsekwencjami:
  1. ostrzeżenie informujące o naruszeniu Regulaminu,
  2. zablokowanie Transmisji,
  3. usunięcie Profilu,
  4. zablokowanie Talentów,
  5. całkowita utrata Talentów,
  6. zgłoszenie popełnienia przestępstwa do odpowiednich organów ścigania.
 12. Nagrywanie transmisji innych Użytkowników Zarejestrowanych, ich powielanie lub jakiekolwiek rozpowszechnianie jest zabronione i będzie traktowane jako naruszenie Regulaminu.
 13. W przypadku gdy Użytkownik Zarejestrowany naruszy Regulamin w sposób, który spowoduje ograniczenie działania Platformy Beegoz, Administrator będzie dochodził od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.
 14. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może starać się o cofnięcie nałożonych sankcji, w tym o przywrócenie jego Profilu o ile udowodni, że nie naruszył postanowień Regulaminu.
 15. Usunięcie Profilu może nastąpić również w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik Zarejestrowany nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania,
  2. Użytkownik Zarejestrowany nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie,
  3. Użytkownik Zarejestrowany dopuści się działań na szkodę Platformy Beegoz lub jej Administratora.

§ 5

Talenty

 1. Transakcje pomiędzy Użytkownikami Zarejestrowanymi na Platformie Beegoz dokonywane są za pomocą Talentów.
 2. Każdy Użytkownik Zarejestrowany może gromadzić Talenty na swoim indywidualnym koncie i wymieniać je na PLN na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Istnieją następujące sposoby gromadzenia Talentów:
  1. przekaz określonej, dobrowolnej kwoty Talentów od innych Użytkowników Zarejestrowanych dokonany podczas nadawanej Transmisji,
  2. przekaz określonej kwoty Talentów, ustalonej jako opłata wstępna za możliwość odbioru Transmisji, dokonany przez innych Użytkowników Zarejestrowanych,
  3. doładowanie własne Talentów poprzez dokonanie przelewu na wskazane konto za pośrednictwem DotPay.
 4. Wartość Talentów określa się następująco:
  1. przy doładowaniu wartość 1 Talenta równa się wartości 0,5 PLN,
  2. przy wypłacaniu wartość 1 Talenta równa się minimum 0,25 PLN.
 5. Zasady wymiany Talentów:
  1. wymiany można dokonywać po zgromadzeniu minimum 100 Talentów,
  2. pierwszej wymiany można dokonać najwcześniej po upływie 7 pełnych dni od czasu Rejestracji,
  3. wymiany można dokonywać nie częściej niż raz na 7 dni,
  4. wymiany dokonuje się poprzez polecenie Wymiana środków i wskazanie nr konta na które mają być transferowane środki zgodnie z wartością określoną w Regulaminie,
  5. rozpoczęcie realizacji wymiany następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu zlecenia wymiany,
  6. przelewy z tytułu wypłaty środków będą realizowane tylko i wyłącznie na konto bankowe znajdujące się w Polskim oddziale banku i prowadzone w PLN.
 6. Podejrzane transakcje wymiany Talentów (w szczególności mogące stanowić wyłudzenia w stosunku do właściciela portalu, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu itp.) mogą skutkować wstrzymaniem płatności, blokadą konta użytkownika na portalu i poinformowaniem organów ścigania.

§ 6

Warunki techniczne

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Danych przechowywanych na Koncie w Serwisie.
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika korzystającego z komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s.
 3. W komputerze powinna być zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą plików „cookies”, JavaScript, oraz Adobe Flash Player w wersji 10 lub nowszej :
  • Microsoft Internet Explorer 9.0 lub nowszej wersji;
  • Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej wersji;
  • Opera 20 lub nowszej wersji;
  • Google Chrome 30 lub nowszej wersji;
  • Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji;
 4. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest również dla Użytkownika poprzez Aplikację Mobilną na urządzeniach zaopatrzonych w jeden z następujących systemów operacyjnych:
  • Android 4.3 lub jego nowszych wersjach;
  • iOS 8 lub jego nowszych wersjach;
 5. Z zainstalowaną Aplikacją Mobilną.

§ 7

Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2015 roku.
 2. O zmianach Regulaminu oraz terminach ich wejścia w życie Użytkownicy Zarejestrowani będą informowani za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik Zarejestrowany, który nie akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu traci możliwość pełnego korzystania z Platformy Beegoz i niektórych jego funkcjonalności (w szczególności w zakresie Nadawania, korzystania z Czatu, Tworzenia Profilu, Doładowania konta, Wypłaty Talentów).
 4. Regulamin ulega zmianie i zaczyna obowiązywać po opublikowaniu na stronie Platformy Beegoz nowej treści Regulaminu.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Użytkownik oświadcza iż nie będzie żądał odszkodowania w żadnej formie od spółki będącej właścicielem platformy Beegoz i podmiotów z nią związanych.
 2. Właściciel Platformy Beegoz oraz podmioty z nim związane nie będą stroną w jakimkolwiek sporze pomiędzy Użytkownikami, a w szczególności dotyczącym wzajemnego przekazywania Talentów.
 3. Organizowanie przez Użytkowników gier losowych oraz konkursów z wygranymi w postaci Talentów lub podobnych jest stanowczo zabronione.
 4. Właściciel portalu Beegoz ma prawo do wszelkich treści w nim zamieszczanych i ma pełne prawo nimi dysponować w celach promocyjnych i marketingowych.
 5. Użytkownik rejestrując się na Platformie Beegoz zgadza się na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących portalu.
 6. Wszystkie prawa i obowiązki przypadające Beegoz mogą być swobodnie przenoszone w ramach fuzji, przejęcia, sprzedaży, czynności prawnej lub w inny sposób.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z platformy Beegoz jest sąd polubowny w regionalnej izbie gospodarczej w Katowicach (Polska) według prawa właściwego dla stanu Wyoming (USA). Prawem właściwym jest wyłącznie prawo stanu Wyoming (USA).
 8. Wszyscy Użytkownicy zgodnie dokonują wyboru prawa obcego.
 9. Wszyscy Użytkownicy zgodnie dokonują zapisu na sąd polubowny.
 10. Powyższe punkty nie dotyczą sporów pomiędzy użytkownikami.

Zaloguj się

zapamiętaj mnie

Zapomniałeś hasło?kliknij tutaj